About logo

O klubu

Cyklistický klub byl založen v roce 1995 v Hospodě u Kubátů v Kramolíně. Klub založil Franta Albl, bývalý závodník TJ Klatovy a Škody Plzeň a Bohouš Trojánek, pod záštitou obecního Úřadu Kramolín.

Více o klubu »

Stanovy logo

Stanovy

Oficiální stanovy občanského sdružení Cyklistického klubu Kramolín.

Nahlédnout »

Members logo

Členové

Členská základna klubu pro aktuální sezónu.

Zobrazit »


STANOVY z.s. CK KRAMOLÍN

se sídlem v: Chlumčanech, Vrchlického 242, 334 42 Chlumčany

I.

 1. z.s.CK Kramolín je spolek fyzických osob, jehož činnost se řídí platným občanským zákoníkem.
 2. Sídlo z.s. CK Kramolín je v Chlumčanech, Vrchlického 242, 334 42
 3. Předmětem činnosti klubu je sdružování zájemců o amatérskou cyklistiku, provozování všech forem sportovní činnosti a pořádání sportovních a společenských akcí.
 4. Posláním klubu je zvyšovat u každého člena fyzickou a psychickou odolnost, trénovanost, aktivní zájem o sport a prohlubování přátelství.

II.

 1. Nejvyšším orgánem klubu je valná hromada, která se koná jednou za kalendářní rok. Pokud o její svolání požádá třetina členů klubu, výkonný výbor klubu nebo jeho předseda, koná se nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy takový podnět vznikl.
 2. Valná hromada zejména rozhoduje o zániku klubu, o majetkovém vypořádání v případě zániku klubu, o názvu, symbolice a sídle klubu, o přijetí stanov a jejich změnách. Valná hromada schvaluje zprávu o činnosti, hospodaření klubu a rozpočet na nastávající období. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů. Valná hromada rozhoduje o výši členského příspěvku na nadcházející kalendářní rok.
 3. Výkonným orgánem valné hromady je výkonný výbor, který zabezpečuje činnost klubu v období mezi konáním valné hromady. Rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady (odst.II.bod 2).
  Výkonný výbor má 3 členy – předsedu, sekretáře a hospodáře. Počet členů musí být lichý a k platnosti rozhodnutí je potřeba nadpoloviční většiny hlasů členů výkonného výboru.
 4. Kontrolní komise provádí kontroly hospodaření výkonného výboru. Pracuje v 3členném složení.

III.

Členem spolku může být každá osoba, která souhlasí s posláním spolku a jeho stanovami. O přijetí člena do spolku rozhoduje výkonný výbor.IV.

Práva a povinnosti člena cyklistického spolku jsou dány těmito stanovami. Pokud zde není stanoveno jinak, řídí se platným občanským zákoníkem.

Práva člena klubu

 • Volit, být volen
 • Seznámit se s hospodařením klubu

Povinnosti člena klubu

 • Řídit se těmito stanovami a rozhodnutím valné hromady


V.

Zdrojem majetku spolku jsou členské příspěvky, příjmy z vlastní neziskové organizační činnosti, příspěvky sponzorů, dary a ostatní příjmy z majetku spolku.VI.

Jménem spolku vystupuje předseda nebo jiný jím pověřený člen výkonného výboru. Zprávu z výroční valné hromady ověřuje a podepisuje předseda spolku spolu s předsedou kontrolní komise.VII.

Tyto stanovy nabývají účinnosti schválením zápisu z valné hromady předsedou spolku a předsedou kontrolní komise.V Chlumčanech 1. 2. 2016